کوله پشتی من از سالی پر از خون که نزدیک بود در آن بمیرم

یک‌روز قبل از شروع سال تازه نزدیک بود بمیرم. در آن هنگام البته نمی‌دانستم که دارم می‌میرم، اما بعد که مامور اورژانس آمد و توضیح داد که چه‌کار احمقانه‌ای بوده که دو مایع شوینده‌ی قوی را باهم…