ناخوب

در تایید، و شاید هم ستایشِ حالِ ناخوب

امروز دیرتر از همیشه خودم را از رخت‌خواب کندم و پشتِ میزِ کار گذاشتم. فاصله‌ی زمانی بیداری تا پا شدن‌ام داشت بیشتر از روزهای قبل می‌شد. به تجربه‌ی ایام، هروقت این‌چنین صبح را آغاز می‌کردم، روز…