نوشتن

4 نوشته

کارگاه تولید محتوا درست همان‌طور که باید

از چندماه پیش، ایده‌ی برگزاری کارگاه تولید محتوا به سرم زد و تا آن‌جا که در اندازه‌ی توان و سوادم بود، روی محتوا و شیوه‌ای ارائه‌اش تأمل کردم. این‌جا، شرحی مختصر بر این کارگاه ۸ ساعته نوشتم.
ادامه‌ی نوشته